องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

ว่าที่ร้อยตรีจีรชัย ก๊กมาศ งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือการใช้งาน LINE OFFICIAL (Line OA)

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

ว่าที่ร้อยตรีจีรชัย ก๊กมาศ

งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา