องค์ความรู้ด้านวิชาการ

พื้นฐานงานประดิษฐ์ : การประดิษฐ์งานดอกไม้สด

วิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดประสงค์รายวิชาที่เกี่ยวข้องในการประดิษฐ์งานดอกไม้สด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สดสามารถประดิษฐ์ งานดอกไม้สดได้ และเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบครอบ ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม

งานดอกไม้สด

  1. สาระสำคัญ

งานดอกไม้สด ถือเป็นงานช่างดั้งเดิมแขนงหนึ่งของไทยที่นำเสน่ห์ทั้งกลิ่นหอมและดอกอันบอบบางของดอกไม้ไทยมาเพิ่มความวิจิตรด้วยการประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานตามประเพณี นอกจากเป็นงานช่างอันทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยังแสดงถึงความละเอียดอ่อนในวิถีชีวิตของคนไทย

จุดศูนย์กลางขององค์ความรู้ในงานช่างดอกไม้สดมาจากภูมิปัญญาของกุลสตรีช่างดอกไม้ในราชสำนักฝ่ายในของพระบรมมหาราชวัง ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อใช้ประกอบเครื่องพุทธบูชาในงานพระราชพิธีและงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ

งานดอกไม้สดยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานพิธี ตลอดจนขนบธรรมเนียมในสังคม เช่น การถวายเครื่องจำนำพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา การตกแต่งเทียนจำนำพรรษา การถวายพุ่มเข้าพรรษา การถวายเครื่องบูชาเทศน์มหาชาติในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ การถวายพุ่มดอกไม้ เครื่องราชสักการะ อดีตสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า การถวายพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559)

การประดิษฐ์งานดอกไม้สด อภิรัติ โสฬศ (2548) แบ่งการประดิษฐ์งานดอกไม้สดออกเป็น 6 วิธี ได้แก่ การร้อย การเย็บ การมัด การกรอง การปัก และการเสียบ

ตัวอย่างการปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ หัวข้อการประดิษฐ์งานดอกไม้สด

การร้อยอุบะแบบต่างๆ

การประดิษฐ์ช่อดอกไม้ถวายพระ วิธีการร้อยดอกรักด้วยลวด การมัดดอกพุดล้อมดอกบานไม่รู้โรย

การร้อยตาข่ายดอกรัก

การปักพุ่มดอกรักและดอกบานไม่รู้โรย

การร้อยชำร่วยด้วยการกรองดอกบานไม่รู้โรย

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
หัวหน้างานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์