องค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุนระดับคณะ

::: บันทึกการเล่าเรื่อง ::: กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0 (Dynamic KM 5.0)

::: บันทึกการเล่าเรื่อง :::
กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช
เรื่อง การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0 (Dynamic KM 5.0)
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์