องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2564

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564”

โดยมีวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง และนางปาริฉัตร เรืองงิ้ว คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร