องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง CWIE สร้างสรรค์งาน พัฒนาสมรรถนะคนในยุค New Normal

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ
เรื่อง CWIE สร้างสรรค์งาน พัฒนาสมรรถนะคนในยุค New Normal
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

ผู้เล่า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร มังกรศิลา
หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์