องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง ทำการตลาดให้ปังด้วย LINE OA

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ

เรื่อง ทำการตลาดให้ปังด้วย LINE OA

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

ผู้เล่า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร มังกรศิลา

หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์