องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

สกัดความรู้ KM : ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

::: สกัดความรู้ KM ::: 😍😍😍

ชุมชนคนวิจัย เรื่อง ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

///คุณกิจ : รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

///คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤศร มังกรศิลา

หัวหน้าการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร