องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการการเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการการเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อและอาจารย์ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. หัวข้อ”เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยหน้าใหม่” โดย ดร.ศุภัคษร มาแสวง
2. หัวข้อ”ศิลปวัตนธรรมแบบดั้งเดิม สู่การพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน
3. หัวข้อ”อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” โดย อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย
4. หัวข้อ”กระบวนการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์