องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ “การสมัครสมาชิกฐานข้อมูลบรรณานุกรม SCOPUS และการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม”

ถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติการ“การสมัครสมาชิกฐานข้อมูลบรรณานุกรม SCOPUS และการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม”

วิทยากรผู้ถ่ายทอดโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัคษร มาแสวง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หัวข้อความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการเอกสารอ้างในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตำรา หนังสือ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ซึ่งนักวิจัยต้องทำศึกษา ค้นค้น รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลที่ทำการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในบทความวารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือ รวมถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมักมีรูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงที่แตกต่างกัน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น EndNote, Mendeley หรือ Zotero เป็นต้น มาใช้เพื่อช่วยจัดเก็บรายการบรรณานุกรมของนักวิจัยและการค้นคืนรายการบรรณานุกรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลการอ้างอิงที่จัดเก็บไว้มาแทรกในผลงานๆ ต่าง โดยใช้งานพร้อมกันกับโปรแกรม Microsoft word ได้อีกด้วย และสามารถเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการใช้งานได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องจัดรูปแบบเอง

วันที่ 17 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์