องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

::: บันทึกเรื่องเล่า :::
เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
คุณกิจ : รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร