องค์ความรู้ด้านวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Proctice) การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคประกอบอาหารจีนจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งต่อความรู้ เพื่อเรียนรู้เทคนิค การทำอาหารจากอาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 30 ปี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนการทำอาหารให้กับคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคประกอบอาหารจีน 2 เมนู ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีน และปลาทอดซอส 3 รส

>>> -เอกสาเนื้อหาอ.สุดจิตร