องค์ความรู้ด้านวิชาการ

คุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

คุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม

ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

……………………………………………………………………………………………

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ปรึกษาคณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เข้ารับพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ทรงประทานเกียรติบัตร ในงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2566” สืบสานปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ >>> คุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน