องค์ความรู้ด้านวิชาการ

บริการวิชาการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับบุคลากร มทร.พระนคร

ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารเพื่อการสร้างรายได้เสริมภายใต้โจทย์ “อาหารสร้างรายได้ที่ได้รับความนิยมในสังคมออนไลน์” จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ไก่ฉีก น้ำลำใยสด และน้ำพริกหมูกระจก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ทุกกรม กอง และทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปประกอบการปรุงอาหารในครัวเรือน สร้างอาชีพเป็นรายได้เสริม >>>> ข้อมูลโครงการ

วิทยากรผู้ถ่ายทอดโดย

อาจารย์ศิวกร ตลับนาค

อาจารย์จักรกฤษณ์ ทองคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ