::: สกัดความรู้ ::: เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจอาหาร ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

::: สกัดความรู้ :::
เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจอาหาร
ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
คุณกิจ และคุณวิศาสตร์ : นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?