ตำรับ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ตำรับ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ผลงาน : ธีรภัทร พรหมนวล และธนาธิป พิมพ์ศิริ
///คุณกิจ : อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
///คุณวิศาสตร์ ; อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?