สกัดความรู้ : การร้อยมาลัยชำร่วยด้วยกลีบเลี้ยงดอกรัก

สกัดความรู้ : การร้อยมาลัยชำร่วยด้วยกลีบเลี้ยงดอกรัก

คุณกิจ : อาจารย์ ขจร อิศราสุชีพ งานจัดการความรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?