สกัดความรู้ : การแกะสลักผอบจากฟักทอง

สกัดความรู้ : การแกะสลักผอบจากฟักทอง
ผลงาน : สิวานนท์ ศรีทัน
คุณกิจ : งานจัดการความรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?