::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: เรื่อง เคล็ดที่ไม่ลับในการลดความอ้วน

::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ :::

เรื่อง เคล็ดที่ไม่ลับในการลดความอ้วน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2564

คุณกิจ: รองศาสตราจารย์สุนีย์ สหัสโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คุณวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?