บทความ KM สัปดาห์ที่ 47 (2-6 February 2015) เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 47 (2-6 February 2015)  

เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN ตอนที่ 1

ผู้เขียนและผู้เรียบเรียง โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้
 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 47 (2-6 February 2015)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?