::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

::: บันทึกเรื่องเล่า :::
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19
คุณเอื้อ และคุณกิจ : อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คุณอำนวย : ทีมงานคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?