สกัดความรู้ : เครื่องแขวนไทยจากดินเผาด่านเกวียน

สกัดความรู้ : เครื่องแขวนไทยจากดินเผาด่านเกวียน

คณะผู้จัดทำ : กานต์ธีรา จ่าพันดุง และปวีณา พรหมทา
ศักรินทร์ หงส์รัตนำวรกิจ อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงานพิเศษ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?