สกัดความรู้ : การแกะสลักผักผลไม้

การแกะสลัก..วิชาการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง

อาจารย์สุกัญญา จันทรกุล
อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?