สกัดความรู้ : การแกะสลักดอกไม้จากชมพู่พลาสติก

สกัดความรู้ : การแกะสลักดอกไม้จากชมพู่พลาสติก
ผลงาน : นางสาวปัทมปาณี สีสุราช
คุณกิจ : งานจัดการความรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?