สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

วุฒิเมธีวิจัย สกว.

และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?