บทคัดย่อ : พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดย่อ : พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้วิจัย : ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์, ศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร, พรรณี  วิศิษฎ์วงศกร และสมทรง สีตลายัน

daranee_km

อ่านต่อ คลิกที่นี้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?