สกัดความรู้ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Tweetสกัดความรู้ : เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 คุณกิจ: ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คุณลิขิต และวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร    Tweet