สกัดความรู้ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สกัดความรู้ :

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

คุณกิจ: ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณลิขิต และวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?